Katalog • William S. Lind, Jak powstała polityczna poprawność?

  Gdzie te wszystkie rzeczy, o których słyszeliście dziś rano, wiktymologiczny feminizm, ruch praw gejów, wymyślone statystyki, poprawianie historii, kłamstwa, żądania, cała ta reszta - skąd to się wywodzi? Po raz pierwszy w naszej historii Amerykanie trwożą się przed tym, co powiedzą, co napiszą i co pomyślą.


 • Józef Maria Bocheński, Społeczeństwo

  Po rozważaniach na tematy ontologiczne wróćmy obecnie do spraw ludzkiego istnienia, a mianowicie do zagadnień społeczeństwa


 • Wojciech Roszkowski, Wiek iluzji (cz. 1)

  Schyłek Belle Epoque "Piękna epoka" (La Belle Epoque), w której żyły społeczeństwa najwyżej rozwiniętych krajów zachodnich na początku XX wieku, charakteryzowała się rosnącym napięciem międzynarodowym, samozadowoleniem sytych warstw społecznych, niepokojami wśród warstw upośledzonych, karmionych radykalnymi ideologiami oraz sprzecznymi prądami duchowymi.


 • Wojciech Roszkowski, Wiek iluzji (cz. 2)

  Komunizm Najbardziej agresywnym i destrukcyjnym ruchem XX wieku okazał się komunizm.


 • Bogusław Włodawiec, Claus Offe o politycznej legitymizacji poprzez decyzję większości

  Krytyka demokracji przeprowadzona z pozycji demokratycznych i egalitarystycznych nie może nie budzić zainteresowania.


 • Mateusz Halawa, Czy "smartfonowy detox" może się udać?

  O dawna marzymy o tym, żeby choć na chwilę odseparować się od społeczeństwa, uciec do lasu, wyjechać w góry.


 • Krzysztof Karoń, Czy płeć biologiczna determinuje psychikę?

  Engels i wychowanie równościowe Marksistowską wizję stosunków społecznych jako konsekwencji stosunków własnościowych i systemu produkcji w odniesieniu sfery seksualności przedstawił Fryderyk Engels w książce z 1884 r.


 • Franciszek Adamski, Czy rodzina ma przyszłość?

  Historia cywilizacji nie zna żadnej zorganizowanej społeczności ludzkiej, która nie miałaby u swych podstaw najmniejszej grupy, określonej przez Arystotelesa mianem podstawowej komórki społecznej, a w naszym języku - ze względu na jej funkcję rozrodczą - rodziną.


 • Włodzimierz Pańków, Dylematy i pułapki legitymizacji porządku społecznego PRL i III Rzeczpospolitej

  Współczesne sposoby legitymizowania społecznego porządku Pojęcia legitymacji i legitymizacji towarzyszą na ogół refleksji na temat władzy i instytucji, zresztą niekoniecznie rozłącznie, gdyż, jak wiadomo, refleksja ta dotyczy zjawisk dość ściśle ze sobą związanych.


 • Leszek Sosnowski, Fryderyk Engels - bezdzietny ojciec genderystów

  Nie bójcie się chaosu - im większy, tym lepiej. Mao Tse-tung w czasie rewolucji kulturalnej Jednak ideologia Ludzie mego pokolenia, chcąc studiować, nie mogli uciec przed marksizmem-leninizmem; był obecny na wszystkich kierunkach, nie tylko humanistycznych.


 • Mirosław Karwat, Geneza aktów prowokacji

  Oczywiste i jednoznaczne rozgraniczenie i przeciwstawienie zachowań wywołujących niezamierzony, a nawet nieuświadamiany efekt prowokacji oraz zachowań mających status jawnych aktów prowokacji, może przesadnie nas zasugerować w wyobrażeniu o naturze samych aktów prowokacji.


 • Krzysztof Szczerski, Historyczne źródła kryzysu integracji europejskiej

  Pierwotny pomysł na budowanie wspólnej Europy w czasach po okrutnych doświadczeniach drugiej wojny światowej oparty był na wyjątkowej idei łączenia pragmatycznej współpracy gospodarczej ponad granicami państw z głęboko duchowym przeświadczeniem, że narody europejskie łączy wspólny katalog wartości, wyrastający z ich chrześcijańskiej tożsamości.


 • Leszek Gawor, Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego

  I. We współczesnym świecie społecznym obserwujemy dwie generalne przeciwstawne tendencje.


 • Krzysztof Wołodźko, Jak Polacy podupadają na zdrowiu psychicznym

  Dogmat: "nie stać nas na politykę społeczną" coraz wyraźniej razi swoją nieodpowiedzialnością w kraju, który wciąż płaci koszty transformacji opartej w dużej mierze na komercjalizacji wszelkich sfer życia.


 • Kinga Kocjan, Kultura w kontekście społecznym - proces nabywania i wrastania w kulturę

  Kultura towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów w odpowiedzi na potrzebę komunikowania się, tworzenia, budowania, przygotowywania posiłków oraz zastanawiania się nad otaczającym światem.


 • Kinga Kocjan, Międzypokoleniowy przekaz kultury

  Dziedzictwo kulturowe rozumiemy, jako treści i dobra kulturowe, przekazywane (nadawanie i odbieranie) w czasie i przestrzeni, podlegające społecznemu wartościowaniu, zazwyczaj uważane za ważne i doniosłe zarówno dla teraźniejszości danej zbiorowości jak i dla jej przyszłości.


 • Ryszard Polak, Nauka Feliksa Konecznego o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy

  Uwagi wstępne. Feliks Koneczny i jego dzieła Spośród wielu polskich uczonych, którzy wypowiadali się na łamach swoich dzieł na temat idei zjednoczenia Europy niewątpliwie na uwagę zasługuje jeden z największych historyków i myślicieli żyjących w II połowie XIX oraz w I połowie XX stulecia, niestety mało przywoływany i znany przez współczesnych badaczy i polityków, Feliks Koneczny.


 • Janusz Wróbel, Niedokończony sen, czyli gorzka słodycz ojczymiej ziemi

  Oto przed Państwem zbiór bardzo osobistych świadectw, będących zapisem doświadczeń osób, które wiatr dziejów lub oka życiowych cyklonów wywiały na Antypody.


 • Denis McQuail, Płeć kulturowa a media masowe

  Studia nad płcią kulturową to dziedzina ściśle współpracująca z badaniami feministycznymi, w której teoria różnicującego odczytania kulturowego tekstów medialnych poczyniła szczególne postępy.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 1.

  Wprowadzenie Kiedy dysponujemy wiedzą na temat NLP i rozwinęliśmy choćby podstawowe umiejętności, jakich ono dostarcza, to warto stosować je następnie we wszelkich dziedzinach naszego życia.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 2.

  Public Relations i gra na emocjach Nie handlujemy obrazami, lecz rzeczywistością.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 3

  Język wpływu i agresywne metafory Nasza praca polega na dawaniu ludziom nie tego, czego chcą, ale tego, co my uważamy, że powinni dostać.


 • Włodzimierz Pańków, Transformacja społeczno-gospodarcza jako ciąg efektów perwersyjnych i przywracanie społecznej równowagi

  Cele artykułu Sądzę, że w tym krótkim tekście podsumowującym socjologiczną refleksję nad społecznymi przemianami w Polsce w okresie dwudziestolecia nazywanego bądź "postkomunizmem", bądź, bardziej ambitnie, III Rzeczpospolitą, warto zastanowić się przede wszystkim nad społeczną logiką tych przemian i sposobem ich ulokowania w ich historio-filozoficznym kontekście.


 • Maciej Giertych, Wojna cywilizacji w Europie

  Ludzkość można dzielić według rasy, religii, języka, wykonywanych zawodów, poziomu edukacji, a także innych kategorii, wśród których cechą wyróżniającą najwyższego rzędu jest cywilizacja.