Katalog


 • Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców

  Rodzice, mimo że są najliczniejszą grupą społeczną, i mimo że poprzez wychowanie dzieci mają największy wkład w budowanie Państwa i społeczeństwa, są jedną z grup najbardziej lekceważonych przez organy władzy państwowej i samorządowej. Stowarzyszenie lobbuje na rzecz rodzin i rodziców i stara się reprezentować interesy tej grupy społecznej.

 • Centrum Rozwoju Dziecka "Berek" - Wrocław

  Prywatny ośrodek, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat.

 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei"

  Celem Stowarzyszenia jest m.in. promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, organizowanie świetlic dziennego pobytu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich i patologicznych, pomoc dzieciom: niewidomym i niedowidzącym, głuchym i niedosłyszącym, przewlekle chorym, umysłowo upośledzonym, społecznie niedostosowanym i umysłowo niedorozwiniętym.

 • Forum Liderów

  Celem Forum Liderów jest tworzenie możliwości do wymiany doświadczeń osób pracujących z ludźmi oraz doskonalenie form i strategii pracy z ludźmi.

 • Fundacja ITAKA

  Fundacja prowadzi akcję "Lecz depresję" oraz gromadzi bazę danych o osobach zaginionych.

 • Fundacja Mamy i Taty

  Celem Fundacji jest uczynić świat lepszym i bardziej przyjaznym nie tylko dla naszych dzieci, ale również dla przyszłych pokoleń.

 • Instytut Ratownictwa Psychologicznego

  Placówka zajmuje się kształceniem i doskonaleniem zawodowym psychologów w zakresie ratownictwa psychologicznego oraz kształceniem wszystkich służb ratowniczych w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji działań ratunkowych oraz pomocnych w psychoprofilaktyce stresu traumatycznego.

 • Klub Polskich Psychologów - Wielka Brytania

  Klub zrzesza polskich specjalistów z dziedziny psychologii i nauk pokrewnych, praktykujących w Wielkiej Brytanii. Celem Klubu jest tworzenie źrodła wsparcia i pomocy psychologicznej dla rodaków żyjących na emigracji.

 • Komitet Obrony Praw Dziecka

  Komitet prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną, udziela porad psychologicznych i prawnych.

 • Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

  Komitet zajmuje się zjawiskiem alienacji rodzicielskiej, czyli zachowaniami indukujących u dziecka negatywne emocje, postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, prowadzących do wywołania zaburzeń pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem.

 • Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

  Organizacja zajmująca się świadczeniem pomocy psychologicznej i prawnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Prowadzi także zajęcia terapeutyczne dla ofiar i sprawców przemocy.

 • Ruch Czystych Serc

  Ruch Czystych Serc jest opracowanym przez Marka Kotańskiego i kadrę Stowarzyszenie "MONAR" programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest m.in. próba uchronienia młodych ludzi przed tragedią uzależnień.

 • Stowarzyszenie "Q Zmianom"

  Stowarzyszenie skupia psychologów i pedagogów, realizuje projekty oraz programy edukacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne.

 • Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci"

  Grupa młodych ludzi - studentów i absolwentów społecznych kierunków Uniwersytetu Warszawskiego, którzy powołali stowarzyszenie aby realizować swoje pomysły na pomoc dziecku i jego rodzinie.

 • Stowarzyszenie "Sieć"

  Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie sieci wsparcia dla trenerów identyfikujących się z podejściem i dorobkiem działających od kilkunastu lat Szkół Trenerów "SIEĆ".

 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

  Stowarzyszenie zajmuje się pomocą psychologiczną dla osób doznających przemocy w rodzinie i dla stosujących przemoc.

 • Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej

  Celem stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji psychosomatycznej, rozwijanie i propagowanie idei oraz działań pomocnych w życiu i zachowaniu zdrowia, ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału jednostki, z uwzględnieniem jej potrzeb i możliwości.

 • Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Stowarzyszenie zajmuje się m.in. profilaktyką środowiskową, ekologią społeczną, przeciwdziałaniem uzależnieniom, przeciwdziałaniem paleniu tytoniu i chorobom odtytoniowym oraz pracą wychowawczą i profilaktyczną z młodzieżą.

 • Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

  Serwis zawiera dużo cennych materiałów i artykułów m.in. na temat leczenia bólu nowotworowego u dzieci, metod i sposobów leczenia objawowego w opiece paliatywnej, porad psychologów dziecięcych dt. spotkań z dzieckiem umierającym, pracy z rodziną w okresie żałoby, zespołu wypalenia, eutanazji pediatrycznej i innych.

 • Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii

  Fundacja zajmuje się rozwojem wiedzy i umiejętności związanych z prowadzaniem psychoterapii, ale też wspieraniem wszelkich inicjatyw, które mają na celu szeroko pojętą ochronę zdrowia psychicznego. Osiąga swoje cele poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu psychoterapii i ochrony zdrowia psychicznego, prowadzenie działalności szkoleniowej i leczniczej, prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej.