Słownik

psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt (niem. Gestalt - postać, figura) jest szkołą psychoterapii, która swą nazwę zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego psychologią postaci.

Terapia Gestalt lokuje się w szerokim nurcie terapii wywodzących się z psychologii humanistycznej (zwanej także podejściem fenomenologiczno-egzystencjalnym w psychologii) obok takich koncepcji, jak terapia skoncentrowana na kliencie Rogersa i logoterapia Frankla. Tradycyjnie psychologia humanistyczna uważana jest za trzecią drogę wobec psychoanalizy i behawioryzmu.

Główne założenia terapii Gestalt są charakterystyczne dla nurtu psychoterapii wywodzącego się z psychologii humanistycznej. Zgodnie z tymi założeniami, źródłem zaburzeń emocjonalnych jest pewna niedojrzałość osobowości polegająca na braku integracji miedzy przyjętymi normami postępowania, systemem wartości i poczuciem obowiązku z jednej strony, a popędami, pragnieniami, potrzebami biologicznymi i emocjonalnymi z drugiej. Sprzeczne tendencje są w stałym, nieświadomym konflikcie. Osoba z zaburzeniami emocjonalnymi unika tego konfliktu, oddzielając się od własnych przeżyć, wskutek czego w ogóle nie uświadamia sobie pewnych swoich doświadczeń, emocji czy potrzeb. Prowadzi to do odgrywania fałszywej roli zgodnie z oczekiwaniami otoczenia oraz do systematycznej frustracji potrzeb i chronicznego napięcia emocjonalnego.

Celem terapii Gestalt jest pomoc w odkryciu autentycznych pragnień, emocji i potrzeb pacjenta, pomoc w budowie własnego, autonomicznego systemu wartości i stworzenie warunków do integracji osobowości. Zakłada się, że wzrost świadomości własnych potrzeb umożliwia ich zaspokojenie, zaś pełne doświadczanie siebie stanowi warunek nawiązywania autentycznych kontaktów z innymi ludźmi, zamiast odgrywania fałszywych ról.

Z prawem do bycia sobą wiąże się mocno akcentowana kwestia odpowiedzialności za własne wybory i własne postępowanie. Stąd wszelkie decyzje, jakie pacjent podejmuje w trakcie terapii, powinny wynikać z jego autonomicznych wyborów, za które sam ponosi odpowiedzialność.